web analytics

O našoj organizaciji

Osnivači

Foto: Miško Stanišić – 2. avgust Dan sećanja na genocid nad Romima, komemoracija u memorijalnom centru Aušvic-Birkenau, 2016. godine.

Miško Stanišić, direktor
član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (IHRA).

Nevena Bajalica, menadžerka programa
član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (IHRA).

Teraforming u par reči

Teraforming je nezavisna nevladina i neprofitna organizacija iz Novog Sada osnovana 2008. godine, sa partnerima, saradnicima i projektnim aktivnostima u celoj Evropi.

Teraforming razvija pedagoške metode i nastavne materijale, posebno u obrazovanju o Holokaustu i drugim stradanjima za vreme Drugog svetskog rata, spajajući najbolja iskustva savremene pedagogije sa novim medijima i tehnologijama, uključujući nove aktere u proces učenja i prenošenja znanja, i organizujući međunarodne multidisciplinarne projekte za saradnju i razmenu iskustava.

Naša priča

Početkom 1990-ih Nevena Bajalica i Miško Stanišić su se iz ratom zapaljene zemlje uputili u neizvesnost. Nevena je iz Novog Sada stigla u Holandiju, a Miško je uspeo da se izvuče iz ratnog Sarajeva i kao izbeglica se našao u Švedskoj. Prve godine su bile teške. Miško je živeo u izbegličkim kampovima oko Stokholma, a Nevena je preživljavala po amsterdamskim skvotovima. Nakon nekoliko godina truda i napora, oboje su uspeli da se srede, studiraju, zaposle i započnu neki koliko-toliko normalan život. Oboje su polako ali sigurno otkrili da će ih i poslovno i privatno interesovanje približiti polju obrazovanja i građanskog aktivizma u sferama vezanim za ljudska prava, ratna stradanja i zločine kao i dugoročne međugeneracijske posledice rata, predrasude, diskrminiaciju, ispoljavanja ksenofobije i neprijateljstva prema raznim manjinskim grupama uključujući imigrantie i ”strance”. Nakon decenija provedenih u Holandiji, odnosno Švedskoj, oboje su osetili da bi svoja znanja i iskustva, kao i dobro poznavanje radnih modela i standarda, trendova, potreba i potencijala, kako u Zapadnoj Evropi, Skandinaviji tako i u Srbiji, trebalo da upotrebe za izgradnju novih mostova razmene i saradnje u projektima na polju obrazovanja i kulture, i da tako doprinesu svim tim društvima koje zovu ”kućom”. Nevena i Miško su se sreli 2008. godine. Tako je osnovan Teraforming. Danas su praktično sve aktivnosti organizacije bazirane u Srbiji, a Teraforming je baziran u Novom Sadu. Nakon gotovo 30 godina napravljen je pun krug.

Nevena and Misko 2009

Nevena i Miško, 2009. na jednom od prvih projekata tek osnovane organizacije Teraforming. Foto: Miško Stanišić

Misija

Misija

Teraforming se bavi promocijom ljudskih prava, različitosti i tolerancije, borbom protiv diskriminacije, netolerancije, antisemitizma, anticiganizma i svih oblika ksenofobije, raskrinkavanjem predrasuda, mitova i stereotipa, kao i borbom protiv iskrivljavanja i politizacije istorije. Teraforming razvija nastavna sredstva i pedagoške metodologije, organizuje javne programe, stručne treninge i programe razmene iskustava i znanja u saradnji sa vodećim međunarodnim institucijama, i na taj način osnažuje postojeće i uključuje nove aktere na polju obrazovanja, istraživanja i kulture sećanja, kakvi su nastavnici, bibliotekari, arhivisti, muzejski radnici, NVO aktivisti, i drugi.

U Srbiji

Poseban akcent u svom radu Teraforming stavlja na povezivanje institucija iz Srbije sa odgovarajućim partnerskim institucijama iz Evrope i sveta. U Srbiji Teraforming radi na promociji savremenog obrazovanja o Holokaustu, osnaživanju kulture sećanja, zaštiti ugroženih autentičnih mesta sećanja, i borbi protiv manipulacije, politizacije i iskrivljavanja istorije. Međunarodno, Teraforming radi na stvaranju projekata koji doprinose razmeni iskustava, boljem razumevanju potreba, prepreka i trendova na poljima obrazovanja, istraživanja i kulture sećanja u Srbiji, kao i na širenju znanja o istoriji i kulturi Srbije, i dostignućima i idejama stručnjaka i kreativaca iz naše zemlje.

Pedagoški pristup

U radu na edukativnim programima o Holokaustu i drugim stradanjima za vreme Drugog svetskog rata, Teraforming nastoji da prati preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA), edukativnu filozofiju Međunarodne škole za studije Holokausta Jad Vašem, Uneskove preporuke o edukaciji o Holokaustu, vodič za edukatore i kreatore politika o borbi protiv antisemitizma kroz obrazovanje OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Uneska, ODIHR-ove preporuke za obrazovanje o ljudskim pravima i borbi protiv različitih oblika netolerancije i diskriminacije, kao i Povelju Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava.

Stručnost

Teraforming ima bogato iskustvo u razvijanju i organizovanju projekata, naročito kada je u pitanju međunarodna saradnja na poljima obrazovanja, istraživanja i kulturi sećanja, kao i stručnost u pisanju aplikacija za grantove o čemu svedoče brojni uspesi na konkursima kod različitih međunarodnih institucija. Sa impresivnom saradničkom mrežom širom Evrope, kroz kooperaciju sa vodećim institucijama kulture i obrazovanja, muzejima, stručnjacima, zvaničnicima, nevladinim oragnizacijama i drugim akterima širom sveta, Teraforming razvija relevantne u zapažene međunarodne programe.

Staff Members

Ljiljana Ćumura

Ljiljana Ćumura
Viša menadžerka projekta

Ljiljana Ćumura je završila master studije sociologije na Univerzitetu u Novom Sadu. Usavršavala se u oblasti mirovnog obrazovanja, medijacije, projektnog menadžmenta, te omladinskog rada i razvoja zajednice u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Poljskoj i na Malti. Fokus njenog istraživanja su participativno-akciono učenje, restorativna praksa, različiti aspekti obrazovanja (uključujući obrazovne politike i metodiku nastave), kao i teme iz oblasti migracija. Sa više od 20 godina iskustva i rada u međunarodnom, nevladinom i državnom sektoru, Ljiljana je dobitnica brojnih nagrada u oblasti novinarstva, umetnosti, omladinskog rada, viktimologije i obrazovanja.

Upravni odbor

Dr Milan Koljanin

Dr Milan Koljanin

Istoričar, dugogodišnji viši stručni saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust. Polja interesovanja: istraživanje, međunarodna razmena i nastavni materijali o temama stradanja u Drugom svetskom ratu, antisemitizam i Holokaust u Srbiji.

Dr Vasilije Milnović

Dr Vasilije Milnović

Direktor Naučnog centra Univerzitetske biblioteke ”Svetozar Marković” u Beogradu, teoretičar književnosti i književni kritičar. Polja interesovanja: digitalna humanistika, teorija kulture, srpska književnost o Holokaustu i stradanjima u Drugom svetskom ratu. interkulturalne kompetencije

Julia Bala

Dr Julia Bala

Klinički psiholog i psihoterapeut. Polja interesovanja: međugeneracijske posledice trauma, uticaj nasilnih migracija na odnose roditelja i dece, traume kod izbegličke dece i porodica.

Administrativni podaci

NAZIV

Engleski: Terraforming
Srpski: Teraforming 

ZVANIČNA ADRESA (poslovna pošta)

Balzakova 16
21000 Novi Sad

KANCELARIJA

Ise Bajića 6 /1
21000 Novi Sad


PRAVNI ZASTUPNICI

Milenko Stanišić
Nevena Bajalica
E-pošta: Formular za kontakt

PODACI O REGISTRACIJI

Pravni status: Udruženje građana
Matični broj: 28024410
Datum registrovanja: 04.07.2010.
PIB
: 106791153
nije u PDV sistemu

MEĐUNARODNI REGISTARSKI PODACI 

(EU) PIC: 932179022
(EU) OID: E10254261
(EU)
PADOR: RS-2013-BIL-1704863652

DUNS: 538216634
NCAGE: A1AZS

BANKOVNI RAČUN

Dinarski račun: 170-30014538000-71
Devizni račun IBAN: RS35170003001453800168
BANKA: UniCredit Bank Serbia JSC

UPRAVA ZA TREZOR
Evidencija korisnika javnih sredstava

JBKJS: 78115
Podračun: 840-48859763-61

DOKUMENTACIJA

Statut (2023)

Rešenje o registraciji (srp. i eng.)

PIB registracija (srp. i eng.)

EVIDENCIJA O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

Teraforming je 18.12.2020 registrovan pod brojem 16/2020 u Evidenciji o organizatorima volontiranja u Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Naša finansijska dokumentacija dostupna je u Registru finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre Republike Srbije – centralnoj, javnoj, jedinstvenoj elektronskoj bazi podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije uz te izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Pravilnici

Smernice o rodnoj ravnopravnosti, različitosti i inkluziji

Terraforming je posvećen podsticanju rodne ravnopravnosti, različitosti i inkluzije i eliminisanju diskriminacije. Dokument o rodnoj ravnopravnosti, različitosti i inkluziji je sačinjen da definiše okvire ponašanja i da smernice našim članovima, rukovodstvu, zaposlenim, volonterima i saradnicima. Cilj nam je da u našim redovima budu zastupljeni svi segmenti društva i da za svakog našeg člana, zaposlenog, volontera ili saradnika obezbedimo atmosferu poštovanja i ravnopravnosti.

Terraforming se zalaže da rodna perspektiva i ostvarenje rodne ravnopravnosti budu centralne za sve aktivnosti – od dugoročnih strategija razvoja organizacije, istraživanja, društvenog dijaloga, alokacija resursa, nabavki, planiranje, implementacije i praćenje naših programa i projekata.

Pravilnici protiv korupcije i o nabavkama

Sa ciljem da održi visoke profesionalne i etičke standarde u svom radu, kao i da doprinese borbi protiv korupcije, Terraforming u kontinuitetu radi na osnaživanju radne etike i kulture, standardizaciji procesa rada u organizaciji, kao i na unapređenju radnih metoda i rutina. Vodeći se preporukama međunarodne organizacije Transparentnost (Transparency International) i njihovoj definiciji korupcije i načina suprotstavljanja i prijavljivanja korupcije, Terraforming je razvio i usvojio specifične pravilnike.

Pravilnik o radu sa decom

Terraforming je posvećen stvaranju i održavanju adekvatnog okruženja za učenje, kao i sprečavanju zlostavljanja i iskorištavanja dece. Oštro osuđujemo sve oblike zlostavljanja i iskorištavanja dece.

Sa ciljem podizanja svesti, prevenciji zlostavljanja i iskorištavanja dece, pomoći deci, podsticanja izveštavanja i brzog reagovanja na bilo koji oblik i bilo koji slučaj dokazane, navodne ili ​​iskorištavanja ili zloupotrebe dece u pokušaju, u okviru našeg rada i uticaja i u skladu sa prirodom dela, sa pravilnikom o radu sa decom moraju biti upoznati članovi odbora, zaposleni, volonteri, saradnici i svi ostali učesnici u našim aktivnostima.

U skladu sa Strategijom Saveta Evrope o pravima deteta, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta (UNCRC), Nacionalnom strategijom za zaštitu dece i sprečavanje nasilja Republike Srbije, , Opštim i Posebnim Protokolom za zaštitu dece i učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama koji je razvilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Terraforming je razvio sopstveni pravilnik o radu sa decom.

Društvene mreže

Preporuke i priznanja

Priznanja

Članstvo u međunarodnim mrežama

Jehuda Bauer Grant

Nagrađen priznanjem Jehuda Bauer grant

Teraforming je nagrađen prestižnim priznanjem Jehuda Bauer Grant za 2016. godinu za projekat “Međunarodna bibliotečka platforma za obrazovanje i učenje o Holokaustu”. Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust (IHRA) ovim priznanjem godišnje nagrađuje najuspešnije projekte u okviru svog grant programa. Posebna komisija odabire dobitnika proznanja Jehuda Bauer Grant u konkurenciji svih predloga za projekte podnesenih iz preko 30 zemalja članica Alijanse.

Član međunarodnog Udruženja Holokaust organizacija Association of Holocaust Organizations (AHO)

Član Evropske mreže za borbu protiv antisemitizma kroz obrazovanje European Network Countering Antisemitism through Education (ENCATE)

EuroClio

Predstavljeni u OEBS/ODIHR videu