• Sećanje na Hildu Dajč

Priznanje Sećanje na Hildu Dajč“

Fondacija ”Sećanje na Hildu Dajč” je osnovana na inicijativu organizacija Teraforming i Edukacija za 21. vek radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja, unapređenja i jačanja kulture sećanja na Holokaust i druga stradanja u Drugom svetskom ratu kroz programe kulture i obrazovanja u Srbiji i međunarodno, a posebno radi promocije demokratskih vrednosti, širenja svesti o savremenim društvenim izazovima i opasnostima koje donose ksenofobija, diskriminacija i netolerancija, i osnaženja i promocije društvene i lične odgovornosti u očuvanju i unapređenju građanskih i ljudskih prava.

U tom smislu, fondacija posebno radi na promociji i očuvanju sećanja na Hildu Dajč, mladu osobu, koja je u vremenu Holokausta hrabro činila izbore vodeći se visokom svešću o ličnoj i društvenoj odgovornosti i ostala primer moralne uzvišenosti i odupiranja zločincima i njihovim pomagačima.

Kao poseban program u svom delovanju, fondacija je ustanovila priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč”.

80. godina sećanja

U maju 2022. godine obeležavamo 80. godina od kako je poslednja grupa Jevreja zatočenih u logoru na Starom sajmištu odvežena dušegupkom, kamionom preureljenim u pokretnu gasnu komoru, i na taj način ubijena. Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč” će biti dodeljeno 8. maja kako bi doprineli obeležavanju ove godišnjice i čuvanju sećanja na žrtve Holokausta. Time započinjemo tradiciju dodele ovog priznanja.

Priznanje Sećanje na Hildu Dajč“ će prvi put biti dodeljeno ove godine 8. maja

Domaćin dodele priznanja ove godine će biti Univerzitetska biblioteka ”Svetozar Marković” u Beogradu. Ceremonija dodele priznanja biće održana 8. maja u 14.00 časova.

Četiri pisma u terakoti

Dobitnici priznanja će primiti skulpturu rađenu u terakoti u formi četiri pisma. Autor ovog umetničkog rada je dr Klačar Vojislav, vizuelni umetnik, profesor Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu. Skulptura predstavlja četiri pisma koje je Hilda Dajč uspela poslati iz logora na Starom sajmištu, ali i reči svih drugih žrtava koje su stradale na ovom mestu, i svim drugim mestima stradanja u Holokaustu, a koje nisu zapisane i sačuvane. Na taj način, simbolično, dobitniku priznanja predaćemo reči stradalih, kao zalog da se žrtve ne smeju zaboraviti, i kao odgovornost da naše društvo danas gradimo na principima poštovanja ljudskog dostojanstva, građanskih i ljudskih prava.

Priznanje „Sećanje na Hildu Dajč“ se dodeljuje u dve kategorije

Priznanje „Sećanje na Hildu Dajč“ je godišnje priznanje. To znači da će se dodeljivati svake godine, jednom godišnje, u prvu nedelju pred 10. maj, Dan sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu.
Priznanje će se dodeljivati u dve kategorije:

 • Omladinsko priznanje za građansku odgovornost i društvenu svest, i
 • Priznanje za izuzetan doprinos kulturi sećanja.

1. OMLADINSKO PRIZNANJE SEĆANJE NA HILDU DAJČ”
ZA ISKAZANU GRAĐANSKU ODGOVORNOST I DRUŠTVENU SVEST

Dobitnik omladinskog priznanja može biti pojedinac, grupa ili organizacija iz Republike Srbije. Priznanje se dodeljuje za iskazanu posebnu ličnu i građansku odgovornost, društvenu svest, posvećenost, solidarnost i humanost, identifikaciju problema i pokretanje akcije, posebno u svojim lokalnim zajednicama.
Priznanje za mlade će posebno težiti da promoviše:

 • suočavanje sa društvenim izazovima koje predstavljaju ksenofobija, rasizam, diskriminacija i netolerancija;
 • negovanje aktivnog građanstva, pluralizma i konstruktivne kritičke diskusije koja vodi ka pronalaženju rešenja za prevazilaženje izazova i problema u lokalnim zajednicama;
 • vođenje sopstvenim primerom, iniciranje akcije i angažovanje drugih u aktivnostima koje imaju za cilj podršku ranjivim grupama u lokalnim zajednicama;

2. PRIZNANJE SEĆANJE NA HILDU DAJČ”
ZA IZUZETAN DOPRINOS KULTURI SEĆANJA

Priznanje za izuzetan doprinos u kulturi sećanja namenjeno je pojedincima, grupama, organizacijama ili institucijama iz Republike Srbije, ili iz drugih zemalja, koja su dala značajan doprinos negovanju, unapređenju i jačanju kulture sećanja na Holokaust u Republici Srbiji.
Priznanje u ovoj kategoriji posebno će težiti da:

 • podstakne unapređenje obrazovanja o Holokaustu u formalnom i neformalnom obrazovanju u Republici Srbiji po najvišim međunarodnim standardima kakve daje Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust IHRA, Unesko i Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava;
 • promoviše programe i aktivnosti u obrazovanju i sećanju na Holokaust koji doprinose suprotstavljanju antisemitizmu i anticiganizmu;
 • podrži borbu protiv poricanja, iskrivljavanja, manipulacije, trivijalizacije i politizacije Holokausta;
 • da promoviše identifikaciju i čuvanje podataka o Holokaustu i njihovo korišćenje za istraživanje i obrazovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou;
 • unapredi visoko obrazovanje i naučno istraživanje Holokausta;
 • promoviše smislenu kulturu sećanja, koja se bavi prošlošću na način koji promoviše demokratiju, građanska i ljudska prava, pluralizam i kritičko mišljenje, dok se suprotstavlja nacionalizmu, govoru mržnje, netoleranciji i diskriminaciji;

Kandidati za Omladinsko priznanje Sećanje na Hildu Dajč 2022. za iskazanu građansku odgovornost i društvenu svest su:

1. Centar za Integraciju mladih iz Beograda
(za program „Svratište za decu“ i angažman mladih volontera u okviru ovog programa Centar za integraciju mladih)

2. Centar za omladinski rad iz Novog Sada
(za program Mobilni omladinski klub za terenski omladinski rad na osnaživanju i uključivanju mladih sa smanjenim mogućnostima Centar za omladinski rad)

Čestitamo svim kandidatima!

Dobitnici će biti objavljeni na samoj ceremoniji dodela priznanja 8. maja u 14 časova u Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu.

Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč” ima Upravni odbor, i organizovano je na osnovu posebnog pravilnika.
Upravni odbor brine o tome da se poštuje pravilnik, kao i principi i vrednosti na osnovu kojih je priznanje zasnovano.

Članovi Upravnog odbora:

(po azbučnom redu)

 1. Albahari Biljana, bibliotekarka, Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 2. Bajalica Nevena (predsednica Upravnog odbora), edukatorka, menadžerka programa u NVO Teraforming, članica delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust IHRA, Novi Sad
 3. Barbulović Saša, glavni i odgovorni urednik Beogradskog programa (Jutarnji program i Beogradska hronika), Radio-televizija Srbije RTS, Beograd
 4. Danon Danijela (predstavnik SJOS), generalni sekretar Saveza jevrejskih opština Srbije, Beograd
 5. Keskinov Maja, nastavnica filozofije, XIV beogradska gimnazija, Beograd
 6. Dr Klačar Vojislav, vizuelni umetnik, profesor Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije ULUS, Beograd
 7. Dr Koljanin Milan, istoričar, član Upravnog odbora Memorijalnog centra „Staro sajmište“, član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust IHRA, Beograd
 8. Lajbenšperger Nenad, istoričar, Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, Beograd
 9. Nešović Gordana, novinarka, Radio Beograd 1, romska redakcija, urednica dnevnog programa Romano Them (Romski svet), Beograd
 10. Stanišić Miško, pedagog, direktor NVO Teraforming, član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust IHRA, Novi Sad
 11. Dr Šuica Marko, profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd
 12. Šuica Županić Lidija, nastavnica likovne kulture, XIV beogradska gimnazija, NVO „Edukacija za 21. vek“, Beograd