web analytics

O našoj organizaciji

Osnivači

Misko Stanisic

Miško Stanišić, direktor
član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (IHRA).

Nevena

Nevena Bajalica, menadžerka programa
član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust (IHRA).

Teraforming u par reči

Teraforming je nezavisna nevladina i neprofitna organizacija iz Novog Sada osnovana 2008. godine, sa partnerima, saradnicima i projektnim aktivnostima u celoj Evropi.

Teraforming razvija pedagoške metode i nastavne materijale, posebno u obrazovanju o Holokaustu i drugim stradanjima za vreme Drugog svetskog rata, spajajući najbolja iskustva savremene pedagogije sa novim medijima i tehnologijama, uključujući nove aktere u proces učenja i prenošenja znanja, i organizujući međunarodne multidisciplinarne projekte za saradnju i razmenu iskustava.

Misija

Misija

Teraforming se bavi promocijom ljudskih prava, različitosti i tolerancije, borbom protiv diskriminacije, netolerancije, antisemitizma, anticiganizma i svih oblika ksenofobije, raskrinkavanjem predrasuda, mitova i stereotipa, kao i borbom protiv iskrivljavanja i politizacije istorije. Teraforming razvija nastavna sredstva i pedagoške metodologije, organizuje javne programe, stručne treninge i programe razmene iskustava i znanja u saradnji sa vodećim međunarodnim institucijama, i na taj način osnažuje postojeće i uključuje nove aktere na polju obrazovanja, istraživanja i kulture sećanja, kakvi su nastavnici, bibliotekari, arhivisti, muzejski radnici, NVO aktivisti, i drugi.

U Srbiji

Poseban akcent u svom radu Teraforming stavlja na povezivanje institucija iz Srbije sa odgovarajućim partnerskim institucijama iz Evrope i sveta. U Srbiji Teraforming radi na promociji savremenog obrazovanja o Holokaustu, osnaživanju kulture sećanja, zaštiti ugroženih autentičnih mesta sećanja, i borbi protiv manipulacije, politizacije i iskrivljavanja istorije. Međunarodno, Teraforming radi na stvaranju projekata koji doprinose razmeni iskustava, boljem razumevanju potreba, prepreka i trendova na poljima obrazovanja, istraživanja i kulture sećanja u Srbiji, kao i na širenju znanja o istoriji i kulturi Srbije, i dostignućima i idejama stručnjaka i kreativaca iz naše zemlje.

Pedagoški pristup

U radu na edukativnim programima o Holokaustu i drugim stradanjima za vreme Drugog svetskog rata, Teraforming nastoji da prati preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA), edukativnu filozofiju Međunarodne škole za studije Holokausta Jad Vašem, Uneskove preporuke o edukaciji o Holokaustu, vodič za edukatore i kreatore politika o borbi protiv antisemitizma kroz obrazovanje OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Uneska, ODIHR-ove preporuke za obrazovanje o ljudskim pravima i borbi protiv različitih oblika netolerancije i diskriminacije, kao i Povelju Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava.

Stručnost

Teraforming ima bogato iskustvo u razvijanju i organizovanju projekata, naročito kada je u pitanju međunarodna saradnja na poljima obrazovanja, istraživanja i kulturi sećanja, kao i stručnost u pisanju aplikacija za grantove o čemu svedoče brojni uspesi na konkursima kod različitih međunarodnih institucija. Sa impresivnom saradničkom mrežom širom Evrope, kroz kooperaciju sa vodećim institucijama kulture i obrazovanja, muzejima, stručnjacima, zvaničnicima, nevladinim oragnizacijama i drugim akterima širom sveta, Teraforming razvija relevantne u zapažene međunarodne programe.

Administrativni podaci

NAZIV

Engleski: Terraforming
Srpski: Teraforming 

ZVANIČNA ADRESA (poslovna pošta)

Balzakova 16
21000 Novi Sad

KANCELARIJA

Ise Bajića 6 /1
21000 Novi Sad


PRAVNI ZASTUPNICI

Milenko Stanišić
Nevena Bajalica
E-pošta: Formular za kontakt

PODACI O REGISTRACIJI

Pravni status: Udruženje građana
Matični broj: 28024410
Datum registrovanja: 04.07.2010.
PIB
: 106791153
nije u PDV sistemu

MEĐUNARODNI REGISTARSKI PODACI 

(EU) PIC: 932179022
(EU) OID: E10254261
(EU)
PADOR: RS-2013-BIL-1704863652

DUNS: 538216634
NCAGE: A0VLS

BANKOVNI RAČUN

Dinarski račun: 170-30014538000-71
Devizni račun IBAN: RS35170003001453800168
BANKA: UniCredit Bank Serbia JSC

UPRAVA ZA TREZOR
Evidencija korisnika javnih sredstava

JBKJS: 78115
Podračun: 840-48859763-61

DOKUMENTACIJA

Statut (2023)

Rešenje o registraciji (srp. i eng.)

PIB registracija (srp. i eng.)

EVIDENCIJA O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

Teraforming je 18.12.2020 registrovan pod brojem 16/2020 u Evidenciji o organizatorima volontiranja u Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Naša finansijska dokumentacija dostupna je u Registru finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre Republike Srbije – centralnoj, javnoj, jedinstvenoj elektronskoj bazi podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije uz te izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Tim

Ljiljana Ćumura

Ljiljana Ćumura je završila master studije sociologije na Univerzitetu u Novom Sadu. Usavršavala se u oblasti mirovnog obrazovanja, medijacije, projektnog menadžmenta, te omladinskog rada i razvoja zajednice u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Poljskoj i na Malti. Fokus njenog istraživanja su participativno-akciono učenje, restorativna praksa, različiti aspekti obrazovanja (uključujući obrazovne politike i metodiku nastave), kao i teme iz oblasti migracija. Sa više od 20 godina iskustva i rada u međunarodnom, nevladinom i državnom sektoru, Ljiljana je dobitnica brojnih nagrada u oblasti novinarstva, umetnosti, omladinskog rada, viktimologije i obrazovanja.

Upravni odbor

Milan Koljanin

Istoričar, Rukovodilac odeljenja za prikupljanje i stručnu obradu građe, istraživačke poslove, biblioteka i arhiva Memorijalnog centra „Staro Sajmište“, dugogodišnji viši stručni saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust.

Direktor Naučnog centra Univerzitetske biblioteke ”Svetozar Marković” u Beogradu, teoretičar književnosti i književni kritičar. Polja interesovanja: digitalna humanistika, teorija kulture, srpska književnost o Holokaustu i stradanjima u Drugom svetskom ratu. interkulturalne kompetencije.

Julia Bala

Klinički psiholog i psihoterapeut. Polja interesovanja: međugeneracijske posledice trauma, uticaj nasilnih migracija na odnose roditelja i dece, traume kod izbegličke dece i porodica.

Pravilnici

Smernice o rodnoj ravnopravnosti, različitosti i inkluziji

Terraforming je posvećen podsticanju rodne ravnopravnosti, različitosti i inkluzije i eliminisanju diskriminacije. Dokument o rodnoj ravnopravnosti, različitosti i inkluziji je sačinjen da definiše okvire ponašanja i da smernice našim članovima, rukovodstvu, zaposlenim, volonterima i saradnicima. Cilj nam je da u našim redovima budu zastupljeni svi segmenti društva i da za svakog našeg člana, zaposlenog, volontera ili saradnika obezbedimo atmosferu poštovanja i ravnopravnosti.

Terraforming se zalaže da rodna perspektiva i ostvarenje rodne ravnopravnosti budu centralne za sve aktivnosti – od dugoročnih strategija razvoja organizacije, istraživanja, društvenog dijaloga, alokacija resursa, nabavki, planiranje, implementacije i praćenje naših programa i projekata.

Pravilnici protiv korupcije i o nabavkama

Sa ciljem da održi visoke profesionalne i etičke standarde u svom radu, kao i da doprinese borbi protiv korupcije, Terraforming u kontinuitetu radi na osnaživanju radne etike i kulture, standardizaciji procesa rada u organizaciji, kao i na unapređenju radnih metoda i rutina. Vodeći se preporukama međunarodne organizacije Transparentnost (Transparency International) i njihovoj definiciji korupcije i načina suprotstavljanja i prijavljivanja korupcije, Terraforming je razvio i usvojio specifične pravilnike.

Pravilnik o radu sa decom

Terraforming je posvećen stvaranju i održavanju adekvatnog okruženja za učenje, kao i sprečavanju zlostavljanja i iskorištavanja dece. Oštro osuđujemo sve oblike zlostavljanja i iskorištavanja dece.

Sa ciljem podizanja svesti, prevenciji zlostavljanja i iskorištavanja dece, pomoći deci, podsticanja izveštavanja i brzog reagovanja na bilo koji oblik i bilo koji slučaj dokazane, navodne ili ​​iskorištavanja ili zloupotrebe dece u pokušaju, u okviru našeg rada i uticaja i u skladu sa prirodom dela, sa pravilnikom o radu sa decom moraju biti upoznati članovi odbora, zaposleni, volonteri, saradnici i svi ostali učesnici u našim aktivnostima.

U skladu sa Strategijom Saveta Evrope o pravima deteta, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta (UNCRC), Nacionalnom strategijom za zaštitu dece i sprečavanje nasilja Republike Srbije, , Opštim i Posebnim Protokolom za zaštitu dece i učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama koji je razvilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Terraforming je razvio sopstveni pravilnik o radu sa decom.