Projekti

Uključivanje lokalnih arhiva i muzeja u učenje o Holokaustu putem edukativne grafičke novele o novosadskoj raciji i deportaciji Bačkih Jevreja

Predloženi projekat fokusira se na kreiranje edukativnog grafičkog sadržaja o događajima Holokausta u Novom Sadu i Bačkoj regiji Srbije kroz aktivno učešće arhivista i drugih aktera kulturne memorije, uz stvaranje više izlaza i dostizanje više ciljnih grupa. Tokom projekta, sarađivaćemo blisko sa arhivistima iz različitih arhivskih institucija, licem u lice, u malim grupama. Pored toga, organizovaćemo četiri seminara/radionice dizajnirane posebno kako bismo doprineli boljem razumevanju važnosti pristupa arhivima, kako identifikovati i sačuvati dokumentaciju o Holokaustu, šta je arhivska pedagogija i kako arhivi mogu doprineti suprotstavljanju iskrivljavanju Holokausta.

2023-2024 (u toku)

Claims Conference

Teraforming (RS)

Ranac pun sećanja

Novela „Ranac pun sećanja“ predstavlja novi pristup u radu sa edukativnim grafičkim novelama.  U okviru projekta je razvijen digitalni interaktivni deo u okviru kojeg su predstavljeni istorijska građa i izvori u onlajn formatu.

2023 

Ministartstvo kulture Republike Srbije (Program promovisanja kulture i umetnosti Republike Srbije u inostrantsvu u digitalnom formatu)

Teraforming (RS), Istorijski arhiv Beograda  (RS), Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ 

Od Racije do Aušvica - Novi Sad grad kulture sećanja

Program posvećen različitim aspektima kulture sećanja na Holokaust, svrsi, smislu i budućnosti sećanja, problemima sa kojim se susrećemo na ovom polju, i izazovu koji predstavlja savremeni antisemitizam. Program je realizovan u vodu niza javnih tribina na temu različitih aspekata kulture sećanja u kontekstu savremenih društvenih izazova sa posebnim akcentom na antisemitizam. U sklopu programa realizovane su i izložbe pod nazivom „“Grafička novela u edukaciji o Holokaustu – od racije do Aušvica“; „Budućnost sećanja o Racije do Aušvica“.

U potrazi za Evropom

U potrazi za Evropom“ je višeslojni multimedijalni koncept koji kombinuje nekoliko vrsta izraza i različitih načina interakcije sa publikom, uključujući izložbu, debate sa međunarodnim gostima i onlajn produkciju.

Izložba prati različite faze društvenih promena, podeljena u tri celine: „Suočavanje s prošlošću“, „Završetak rata – pomirenje“ i „Demokratske reforme – u potrazi za Evropom“. Kroz „šetnju” sa odabranim Evropljanima, vizionarima, umetnicima, političarima i javnim ličnostima, pratićemo društvene promene u Evropi tokom nekoliko decenija, od kraja rata do danas.

Iz ove tri tematske perspektive, tri javne debate sa domaćim i međunarodnim gostima baviće se pitanjem gde je Evropa danas, kako odbraniti ugrožene evropske vrednosti i kakvu Evropu želimo sutra. Saznaj više…

ESTER: MLADI SE SEĆAJU

Kroz projekat ”Ester: Mladi se sećaju” omogućavamo mladim ljudima da budu kreativni i koriste jezik grafičkih novela kako bi govorili i učili o lokalnim ličnim pričama žrtava i istorijskim događajima, i na taj način ih sačuvali, stavljajući ih u širi kontekst Holokausta u Evropi. Na ovaj način dajemo glas mladim ljudima da doprinesu procesima oblikovanja kulture sećanja u njihovim društvenim zajednicama. Saznaj više…

MemAct!

MemAct! spaja edukatore, istraživače i aktiviste iz različitih polja kulture sećanja i edukacije o Holokaustu, građanskog obrazovanja i aktivnog rada u lokalnim zajednicama u borbi protiv svih oblika ksenofobije, kakvi su antisemitizam i anticiganizam. MemAct! razvija i sprovodi participativne metode za učenje o Holokaustu bazirane na najboljim praksama edukacije. Cilj je da se omogući zajednicama da povežu prošlost sa današnjim društvenim problemima kao što su novi oblici antisemitizma, rasizam podstaknut antimigrantskom propagandom i druge forme diskriminacije. Saznaj više…

Hannah logo

HANNAH

Cilj projekta HANNAH je da poboljša znanje, donese nove oblike kulture sećanja i povećanu svest u vezi sa antisemitizmom, razvije inovativne alate i doprinese borbi protiv njega kroz izgradnju kapaciteta, podizanje svesti i kreiranje politika. HANNAH će ove ciljeve ostvariti koristeći inovativne alate kao što su obrazovna grafička novela i dokumentarac, prezentacije usmene istorije i akcije širenja. Saznaj više…

Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija

Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija

Projekat „Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija“ ima za cilj da razvije, pokrene i uvede održive metodologije i alate za inovativni pristup u arhivskoj pedagogiji, posebno u manjim lokalnim arhivima. Naš cilj je da i inspirišemo i ospobimo arhiviste da stvaraju sopstvene edukativne programe o Holokaustu zasnovane na sopstvenim arhivskim materijalima i lokalnoj istoriji, istovremeno predstavljajući lokalne mikroistorije globalnoj publici. Takođe, cilj nam je da arhivska pedagogija bude prihvaćena kao standardan pristup arhivskom radu i postane deo dugoročnih aktivnosti lokalnih arhiva. Saznaj više…

Ester - nastavni materijal i metodologija bazirana na jeziku grafičke novele

Zbirka Ester je nastavni materijal čiji najvažniji deo predstavlja serija dramatizovanih priča o životima i stradanju naših sugrađana koji su ubijeni u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin)na Sajmištu kod Beograda. Priče fokusiraju na mlade žrtve i njihove porodice, njihov život pre rata, za vreme okupacije i tokom Holokausta. Bazirane na stvarnim istorijskim događajima i ličnostima, priče se oslanjaju na arhivsku dokumentaciju, fotografije, svedočanstva i drugu istorijsku građu. Na projektu je sarađivao međunarodni tim stručnjaka i umetnika u cilju da se osigura precizna istorijska autentičnost.

Međunarodna bibliotečka platforma za učenje o Holokaustu

Cilj projekta je kreiranje velike međunarodne bibliotečke platforme kroz multilateralnu saradnju važnih biblioteka sa strateškim partnerima među svetskim vodećim institucijama na polju obrazovanja i učenja o Holokaustu, koja će služiti kao baza za niz aktivnosti u okviru saradnje među nacionalnim, akademskim, javnim, specijalnim i drugim bibliotekama, na polju obrazovanja i učenja o Holokaustu.

Čitamo i pišemo sa Anom Frank

Čitamo i pišemo sa Anom Frank

U saradnji sa muzejom Kuće Ane Frank u Amsterdamu, Teraforming je preveo i pripremio međunarodno priznatu izložbu i propratne radionice “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” prilagodivši ih za korišćenje u Srbiji. Od početka 2015. godine izložba je predstavljena u više od 40 gradova širom Srbije i Republike Srpske, uključujući više od 80 škola i biblioteka. Posebni treninzi su organizovani za nastavnike i bibliotekare. Izložba je primljena sa velikim entuzijazmom. Usled velikog interesovanja, izložba je rezervisana od nekoliko meseci do godinu dana unapred.

2015- 2021

Kuća Ane Frank

Kuća Ane Frank (NL), Teraforming (RS)

www.terraforming.org

TAS Lab o migraciji

TAS - Teze, antiteze i sinteze - Lab o migracijama

TAS Lab (TAS Labs), kroz niz debata i okruglih stolova analiziraćemo sopstvena istorijska iskustva, narative, zablude i stereotipe vezane za migracije i izbeglištvo, kao i ksenofobične diskurse, govor mržnje i populističku propagandu kako kod nas tako i širom Evrope. Poći ćemo od sopstvenih iskustava kada su u pitanju emigracija i izbeglištvo u druge zemlje, a razmenićemo i iskustva, i razmisliti o obavezama i izazovima koji su pred nama u ulozi zemlje domaćina izbeglicama i migrantima, kako u prošlosti, tako i danas. Saznaj više…

Projekat - bibliotekari i arhivisti

Bibliotekari i arhvisti u edukaciji o Holokaustu

Sa ciljem da podrži arhiviste i bibliotekare u Srbiji da preuzmu aktivniju ulogu u obrazovanju o Holokaustu i drugim zločinima i događajima u Drugom svetskom ratu, Teraforming organizuje niz aktivnosti u Srbiji i inostranstvu. Poseban cilj čitvog programa je da se arhivisti i bibliotekari ohrabre da razviju sopstvene obrazovne programe i sadržaje o lokalnoj istoriji bazirane na sopstvenoj građi i izvorima. U realizaciji ovog programa Teraforming sarađuje sa stručnjacima iz Srbije, kao i međunarodnim institucijama kao što su Jad Vašem iz Izraela, Međunarodna služba traženja (International Tracing Service ITS), Muzej Vanzejske konferencije iz Nemačke, i drugi. U programu sa velikim entuzijazmom učestvuju bibliotekari i arhivisti iz institucija širom Srbije. Program finansiraju isključivo same institucije koje učestvuju u aktivnostima iz sopstvenih budžeta pokazujući time izvarednu posvećenost ovom radu.. Program za arhiviste i bibliotekare je deo šireg programa kroz koji Teraforming istražuje mogućnost angažovanja novih aktera i nosioca širenja znanja o Holokaustu i drugim zločinima i događajima u Drugom svetskom ratu.

2017-2018 

Teraforming (RS)

Porajmos / Samudaripen i romski identitet

Obrazovna video serija o uzrocima i posledicama genocida nad Romima za vreme Drugog svetskog rata snimana i pripremana u raznim regionima širom Evrope u saradnji sa istoričarima ekspertima, lokalnim romskim zajednicama i romskim medijima. Rezultat projekta je serija od 24 epizode audio i video podkasta, i nastavni materijal o životu Roma pre, za vreme i nakon Samudaripena.

Eskalacija u Holokaust

Polazeći od istorije nemačkog logora na Sajmištu – logora smrti za Jevreje u delu Srbije pod nemačkom okupacijom, projekat širi fokus od lokalnih do evropskih perspektiva i istražuje Holokaust i njegov odlučujući uticaj na definisanje savremenih društvenih vrednosti u Evropi nakon Drugog svetskog rata. Rezultati projekta su baza podatakao jevrejskim zatočenicima logora na Sajmištu, izložba “Oktobar 1941.”, nastavni materijal Ester, 6 međunarodnih javnih manifestacija o različitim aspektima Holokausta i drugih stradanja, kao i memorijalizacije i edukacije, održanih u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu u Srbiji, te u Amsterdamu u Holandiji i Stokholmu u Švedskoj, kao i publikacija ”Eskalacija u Holokaust” sačinjena od radova i prezentacija domaćih i stranih stručnjaka učesnika projekta.

Fortune Tellers Future

Kroz program “Fortune Tellers Future“ Teraforming je inicirao kreativnu saradnju između grupe švedskih umetnika, romskog teatra Suno e romengo iz Inđije, i lokalnih romskih zajednica, sa ciljem da inspirišu i podrže mlade Rome da nastave školovanje u gimnazijama, višim školama i univerzitetima, kroz angažovanje starijih predstavnika romske zajednice kao uzora. Uz pomoć umetnika iz Švedske i Srbije stariji predstavnici romske zajednice su mogli da iskažu svoje neostvarene snove o profesijama kojima bi se bavili da su imali mogućnost da nastave školovanje. Na osnovu sakupljenih intervjua sa starijim Romima sačinjeni su umetnički radovi i glumački performansi koji su predstavljani nenajavljeno na javnim mestima u Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Inđiji, dok su u lokalnim galerijama organizovane izložbe umetničkih radova inspirisanih snovima starijih Roma i teškoćama sa kojim se romska zajednica danas susreće. Organizovane su i javne debate i školske posete izložbama.

2011-2012

Švedski institut

Teraforming (SE), Suno e Rromengo (RS), Glimpse, Formverk, Candyland (SE)

Novo savezništvo u istraživačkom novinarstvu

Stvaranje novih saveza u istraživačkom novinarstvu povezujući novinare i romske zajednice u cilju razotkrivanja korupcije i netransparentnog rada organa lokalnih samouprava, te osnaživanju i jačanju prava Roma. Seminari za mlade novinare i mlade pripadnike romske zajednice, udružen istraživački rad i produkcija nekolicine radova za radio, TV, štampane i onlajn medije.

2015

Švedski institut

Teraforming (SE), Centar za edukaciju, ekologiju, medije i odnose sa javnošću CEES (RS), Vojvođanski romski centar za demokratiju (RS), Akademija društvenih nauka (ME)

Dani sećanja

Projekat je imao za cilj da ponudi bibliotekama u Srbiji obrazovne sadržaje kojima bi obogatili dane sećanja koji se zvanično obeležavaju u Republici Srbiji vezane za Holokaust i druge zločine i događaje vezane za Drugi svetski rat. Tim stručnjaka razvio je metodologiju baziranu na korištenju književnih dela koja se uobičajeno mogu naći u bilbiotekama širom Srbije, a koje bi poslužile kao početna tačka za radionice sa nastavnicima i učenicima iz lokalnih škola povodom nekog od dana sećanja u Srbiji.

Budućnost je sada

Upoznavanje lokalnih pedagoga i nevladinih organizacija u Srbiji i Republici Srpskoj sa mogućnostima koje novi mediji i društvene mreže pružaju kao važno i neophodno sredstvo u radu sa mladima, kao i za društveni aktivizam. Cilj je bio jačanje kapaciteta lokalnih aktera kroz njihovo upoznavanje sa novim alatima, kao i izgradnja održivih regionalnih mreža između škola i organizacija civilnog društva. Međunarodni stručnjaci održali su predavanja i učestvovali na seminarima javljajući se uživo putem Skajpa iz Francuske, Holandije, Švedske, Kine i SAD-a.

2012

Švedski institut

Teraforming (SE), Odisej (BA), Education4All (RS)