MemAct! stavlja poseban fokus na zajedničku evropsku i transnacionalnu perspektivu u edukaciji o Holokaustu

MemAct! razvija i primenjuje participativne metode učenja o Holokaustu.

MemAct! spaja edukatore, istraživače i aktiviste iz različitih polja kulture sećanja i edukacije o Holokaustu, građanskog obrazovanja i aktivnog rada u lokalnim zajednicama u borbi protiv različitih oblika ksenofobije, kakvi su antisemitizam i anticiganizam.

MemAct! razvija i primenjuje participativne metode učenja o Holokaustu. Ova metodologija teži da omogući aktivnu participaciju učesnika programa, kroz uvažavanje njihovih iskustava i pogleda na društvenu stvarnost, odnosno njihovo razumevanje prošlosti i odnosa istorijskih iskustava sa današnjim društvenim problemima kakvi su novi oblici antisemitizma, rasizam podstaknut antimigrantskom propagandom i druge forme diskriminacije.

Vreme projekta: 02. novembar 2020. – 01. maj 2022.

Partneri:

Projekat vodi:

Partneri:

MEMACT LOGO

O projektu

Razmenjujući primere najbolje prakse u edukaciji o Holokaustu, MemAct! tim razvija participativne modele i koncepte edukacije i dijaloga o sećanju na stradanja i zločine u Drugom svetskom ratu. MemAct! nastoji da razvija edukativne modele koji će uključiti građane sa različitim poreklom, podstaknuti debatu o tome koja pitanja iz naše prošlosti su važna i kako ih povezati sa izazovima sadašnje Evrope kroz osnaživanje etike građanske odgovornosti. Kroz različite načine na koje mladi, stariji, doseljenici, izbeglice i druge grupe doživljavaju istoriju, edukatori će dolaziti do važnih spoznaja o relevantnosti ove prošlosti. Takođe, MemAct! će razvijati modele saradnje između edukacije o Holokaustu i antirasističkog aktivizma u lokalnim zajednicama.

Glavni cilj projekta je preispitivanje i iznalaženje novih participativnih modela za pristup mestima sećanja i memorijalnim aktivnostima. Jedan od  društvenih izazova sa kojim se danas susreću savremena evropska društva je konstantno jačanje politike i ideologije ekstremne desnice – iste one koja je svojevremeno omogućila da se Holokaust dogodi. Zbog toga MemAct! stavlja poseban fokus na zajedničku evropsku i transnacionalnu perspektivu u edukaciji o Holokaustu. Poseban prostor se daje često zanemarivanim istorijskim narativima istočne i jugoistočne Evrope. 

Jedan od ciljeva projekta je povezivanje edukatora i aktivista na polju edukacije o Holokaustu i građanskog obrazovanja u evropskoj perspektivi, tako da muzejski radnici, kuratori, nastavnici i nezavisni stručnjaci iz civilnog društva na polju kulture sećanja dobiju priliku da razmene iskustva i uče jedni od drugih. Učesnici projekta će razviti smernice i strategije za participativnu perspektivu u edukaciji o Holokaustu koje će biti predstavljene lokalnim, nacionalnim i evropskim donosiocima odluka. Na taj način će MemAct! doprineti pronalaženju edukativnih odgovora na izazove koji pritišću savremenu Evropu, a čiji su koreni direktno povezani sa porastom antisemitizma, rasizma, anticiganizma, nacionalizma i negativnog odnosa prema migrantima i izbeglicama.

Muzej grada Linca je glavni partner u projektu

Linc je sa svojih 200 000 stanovnika, i bogatom kulturnom i istorijskom tradicijom, predstavlja kulturni i ekonomski centar Gornje Austrije.

Od svog otvaranja 2003. godine, Lentos muzej moderne umetnosti i Nordiko gradski muzej su deo Muzeja grada Linca. Muzej grada Linca sa svojim ograncima, 35 zaposlenih i godišnjim budžetom od približno 4,5 miliona evra, predstavlja jednu od najvažnijih pokretačkih snaga kulture grada i celog regiona.

Teraforming u MemAct! projektu

Program 1:
Saradnja budućih nastavnika iz Srbije i Austrije

Uz angažovanje studenata iz Austrije i Srbije, Univerzitet za obrazovanje Gornje Austrije, Pedagoški fakultet iz Sombora i Teraforming će razviti prototip modela lekcije o Holokaustu imajući u vidu zajedničku i specifičnu istoriju Austrije i Srbije. Rezultati će biti testirani u praksi sa učenicima.

Program 2:
Mesta sećanja Harthajm i Staro sajmište

Na primeru koncentracionog logora “Judenlager Semlin” na Starom sajmištu u Beogradu, odnosno Bolnice za eutanaziju u Harthajmu u Austriji, Teraforming, Memorijalni muzej Harthajm i Muzeji grada Linca će istraživati povezanost memorijalnih i autentičnih istorijskih mesta sa njihovim savremenim urbanim okruženjem, i na koji način različite slojeve ove istorije doživljavaju stanovnici ovih mesta, a posebno mladi.

Projekat se realizuje uz podršku

Program Evropa za građane i građanke: Evropsko sećanje 
(Europe for Citizens: European Remembrance)

Program Evropa za građane i građanke ima za cilj da promoviše evropski identitet i evropsko državljanstvo. Opšti ciljevi Programa su finansiranje projekata usmerenih ka boljem razumevanju EU, njene istorije i raznolikosti i promociji evropskog građanstva i poboljšanju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Program je podeljen u dve oblasti: evropsko sećanje i demokratski angažman i građansko sudelovanje. Cilj prvog područja je svest o istorijskom kontinuitetu, zajedničkim evropskim vrednostima i ciljevima. Svrha drugog područja je podrška demokratskom učestovanju građana u životu i razvoju u Evropi.

„Evropsko sećanje“: Ovaj deo programa usmeren je na Evropu kao na mirovni projekat. Moramo čuvati uspomene na prošlost dok gradimo budućnost. Program će podržati inicijative koje odražavaju uzroke totalitarnih režima koji su oblikovali modernu istoriju Evrope, sagledali njene referentne tačke i razmotrili različite istorijske perspektive. Sećanje na prošlost je osnovni preduslov za izgradnju svetlije budućnosti.