web analytics

TAS Lab o migracijama

Tokom 18 meseci partneri iz Belgije, Italije, Portugala, Rumunije i Srbije organizovaće debate i radionice ”Teza, antiteza i sinteza: TAS lab o migracijama” sa ciljem da analiziraju istorijska iskustva, narative, zablude i stereotipe o (e)migracijama i izbeglištvu, ksenofobične koncepte, govor mržnje i propagandu – od vremena nacizma u Evropi do savremenih evropskih izazova. Poći ćemo od sopstvenih iskustava kada su u pitanju emigracija i izbeglištvo u druge zemlje, a razmenićemo i iskustva, i razmisliti o obavezama i izazovima koji su pred nama u ulozi zemlje domaćina izbeglicama i migrantima, kako u prošlosti, tako i danas.

Teza, antiteza i sinteza – Lab o migracijama

Predstavljamo naš novi projekat: Teza, antiteza i sinteza – TAS Lab o migracijama! Ukupno pet partnerskih organizacija, četiri iz Evropske unije i Teraforming iz Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u EU, započele su TAS – Lab o migracijama projekat koji se realizuje u okviru EU Programa ”Evropa za građane” -mera 2.3 ”Projekti civilnog društva” – akcioni plan 2. ”Demokratski angažman i građansko učešće”.

Od ukupno 411 projektnih aplikacija koje su bile predate u okviru poziva za podnošenje predloga za 2019. godinu za ovaj EU program naš projekt je odabran među prvih 10 od ukupno 29 odobrenih projekata, što je fantastičan uspeh!

Ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Osnovni smisao projekta je da ostvari uticaj na politiku EU prema migracijama i integracijama, kroz angažman pre svega mladih, i uz direktno učešće kreatora politika i donosioce odluka, kao i drugih relevantnih i uticajnih aktera.

Kroz projekat želimo da podržimo evropska načela građanskog angažovanja i doprinesemo demokratskom učešću građana u kreiranju politika na EU nivou,reafirmišući istovremeno društvene vrednosti solidarnosti, interkulturalnog dijaloga i razumevanja, kao i borbe protiv stereotipa i netolerancije prema manjinskim grupama uopšte, a posebno prema migrantima i izbeglicama.

Kao uvod u diskusiju o izazovima sa kojima se susrećemo danas posebnu pažnju ćemo posvetiti iskustvima i istorijskim lekcijama iz prošlosti, kao i našim sopstvenim iskustvima o izbeglištvu i migracijama i iskustvima kada smo mi bili u ulozi da dočekujemo izbeglice u našoj zemlji.

Projektne aktivnosti uključiće mlade učesnike, donosioce odluka i kreatore politika, kao i druge aktere, iz zemalja učesnica projekta, i šire, iz cele EU. Naš cilj je pre svega da unapredimo znanje i podignemo svest o procesima donošenja odluka i kreiranja politika Evropske unije, kao i da unapredimo mogućnosti za društveni angažman i volontiranje.

Tokom projekta radićemo sa učesnicima koristeći filozofski princip od tri koraka: teza, antiteza i sinteza, da bi kao rezultat ovog procesa pripremili dokument sa preporukama koji će biti direktno prezentovan poslanicima Evropskog parlamenta, donosiocima odluka i kreatorima politika Evropske unije na završnoj konferenciji projekta u Briselu.

Istorijska iskustva Srbije

Izbeglice

Teraforming će posebno raditi na temi istorijskih iskustava Srbije: od tridesetih godina prošlog veka kada su na hiljade jevrejskih izbeglica stizale u Srbiju iz Nemačke i centralne Evrope, preko vremena Drugog svetskog rata kada je u Srbiju stiglo preko 215.000 izbeglica nejvećim delom iz fašističke Nezavisne države Hrvatske, vremena raspada Jugoslavije tokom devedesetih godina kada je u Srbiju stiglo preko 600.000 izbeglica, pa sve do današnje globalne migrantske i izbegličke krize.

Migracije

Osim toga, mnogi građani Srbije imaju lična iskustva, ili poznaju nekoga ko je imao iskustva sa imigracijom u druge zemlje u kojima su radili i živeli privremeno, povremeno ili su još uvek u inostranstvu.

Sve to su naša sopstvena i jedinstvena migrantska iskustva o kojima ćemo u toku projekta razgovarati.

Aktivnosti

25 lokalnih radionica – po 5 u svim zemljama učesnicama projekta. Na radionicama će učestvovati po 25 mladih ljudi, kao po jedan gost iz neke od partnerskih zemalja.

25 video priloga sačinjenih nakon svake od radionica.

3 međunarodna vebinara sa govornicima iz cele Evrope, i sa po 25 učesnika (po 5 iz svih zemalja učesnica projekta).

Završna konferencija u Briselu kada će se evropskim parlamentarcima i kreatorima EU politka predstaviti rezultati i dati sugestije nastale tokom radionica. Na konferenciji će učestvovati i predstavnici mladih iz svih 5 zemalja učesnica projekta.

18 mesečnih biltena projekta (svakog meseca po jedan).

Aktivnosti na društvenim mrežama i veb-sajtu projekta.

Iskustva Srbije

Neka od iskustava:
1927 – Ruski imigranti u Srbiji, izbeglice nakon Oktobarske revolucije,
1940 – Majka i sin, jevrejske izbeglice u Šapcu,
1942 – Srpski dečak, izbeglica iz fašističke NDH,
1995 – Izbeglice iz Hrvatske nakon operacije ”Oluja”,
2018 – Sestre iz Avganistana u prihvatnom centru za migrante u Beogradu

Šta znači ”teza, antiteza, sinteza”?

Trijada ”teza, antiteza, sinteza” kao progresija ideje razvila se iz koncepta dijalektike, koji je u osnovi diskurs dvoje ili više ljudi koji imaju različita stanovišta o nekoj temi, ali žele da utvrde istinu kroz argumentovanu diskusiju. Hegel je razvio dijalektički pristup koji sadrži tri faze. Po ovom konceptu rasprava kreće od izjave neke ideje, odnosno stava koji nazivamo ”teza”. Ovom stavu se suprotstavlja ”antiteza” koja se protivi ili negira tezu. Razrešenje se nalazi u ”sintezi” koja sadrži elemente i teze i antiteze, ali nije tek njihov puki zbir već je sasvim nova vrednost, novi stav, pojam ili saznanje.

TAS Lab

Partneri

ACTA

ACTA Center
Rumunija
www.actacenter.ro
– vodeći partner

COPE

Cooperazione Paesi Emergenti
Italija
www.cope.it

IMVF

Instituto Marques de Valle Flor
Portugal
www.imvf.org

Teraforming

Teraforming
Srbija
www.terraforming.org

VOCAL Europe

Vocal Europe
Belgija
www.vocaleurope.eu

Zastava EU

Uz podršku programa Evropske unije ”Evropa za građane”

Program Evropske unije ”Evropa za građane” ima za cilj da Evropsku uniju približi građanima i stimuliše debatu o pitanjima važnim za Evropsku uniju na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Od suštinskog je značaja stvaranje uslova koji građanima omogućavaju učešće u procesima kreiranja politika Evropske unije, jačanje solidarnosti među evropskim građanima, kao i stvaranje prostora da se organizacije civilnog društva kao i svi drugi članovi društva uključe u demokratski život Evropske unije.

Top Photo by Priscilla du Preez on Unsplash